“  วัตถุประสงค์ความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบอาเซียน+3  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

 

 

ความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบอาเซียน+3 และสมาชิกเวทีการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) มีวัตถุประสงค์เพื่อ…..

 

 

เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับทั้งกลุ่ม +3 (จีน ญี่ปุ่น่ สาธารณรัฐ
เกาหลี)  และประเทศสมาชิก เวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก หรือ East Asia
Summit (จีน ญี่ปุ่น่ สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)  ซึ่งทุกประเทศ
เป็นคู่ค้าสำคัญและแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งของไทยและ
อาเซียนมายาวนาน เนื่องจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
กับประเทศดังกล่าว จะนำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล และสร้างตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากร
รวมหลายพันล้านคน (จีน 1,300 ล้านคน ญี่ปุ่น 128
ล้านคน และเกาหลีใต้ 49 ล้านคน อินเดีย 1,200 ล้านคน
ออสเตรเลีย 23 ล้านคน และนิวซีแลนด์ 5 ล้านคน
รวมประชากรอาเซีย น 590 ล้าน คน รวมทั้งสิ้น 3,300
ล้านคน เป็นร้อยละ 47.82 ของประชากรโลก หรือ
เกือบครึ่งของประชากรโลกทั้งหมด)

 

 

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน