“  สาระสำคัญของแผนงานการเปิดเสรีด้านการลงทุน  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

 

 

สาระสำคัญของแผนงานการเปิดเสรีด้านการลงทุนตามแผนแม่บท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

 

• นโยบายการลงทุนที่เสรีและเปิดตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้
อาเซียนเกิดการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุน
ระหว่างกันในอาเซียน การเปิดเสรีการลงทุนใหม่และการนำผลกำไรกลับมาลงทุน
ใหม่ที่ยั่งยืน จะสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน

 

• ความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียนกำลังดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน (AIA) เมื่อปี 2541 ในขณะที่การคุ้มครองการ
ลงทุนอยู่ภายใต้ความตกลงที่แยกต่างหาก อาทิ ความตกลงด้านการส่งเสริมและ
การคุม้ ครองการลงทุนของอาเซยี นปี 2530 หรือที่อ้างถึงโดยทั่วไปในช่อื ความตกลง
ว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (IGA)

 

• ภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน ทุกอุตสาหกรรม
(การผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 ภาค)
จะเปิดเสรีและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนทั้งก่อนและหลังการลงทุน
โดยมีข้อยกเว้นได้ตามรายการยกเว้นชั่วคราว (Temporary Exclusion List) และ
รายการอ่อนไหว (Sensitive List) ของประเทศสมาชิก รายการยกเว้นชั่วคราวจะต้อง
ถูกยกเลิกภายในเวลาที่ตกลงกัน ในขณะที่รายการอ่อนไหวไม่มีกรอบเวลาในการ
ยกเลิก แต่รายการดังกล่าวจะถูกทบทวนเป็นคราวๆ ไป

 

• เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มในภูมิภาคและการเป็นเขตการลงทุนที่แข่งขันได้
จะต้องทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียนและความตกลงด้านการ
ส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน เพื่อให้มีความตกลงด้านการลงทุน
เต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องมองไปข้างหน้าพร้อมกับปรับปรุงคุณลักษณะบทบัญญัติและ
ข้อผูกพันโดยคำนึงถึงแนวปฏบัตที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความมั่นใจต่อผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในอาเซียน ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน
เต็มรูปแบบ (ACIA) ซึ่งจะจัดทำขึ้นโดยอิงความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน และ
ความตกลงคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนที่มีอยู่เดิม โดยครอบคลุมการดำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้

 

การคุ้มครองการลงทุน
• ให้การส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุนสำหรับนักลงทุนและการลงทุน
ที่จะอยู่ภายใต้ความตกลงฉบับนี้อย่างเต็มรูปแบบ

การดำเนินงาน : ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนดังนี้
- กลไกยุติข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (investor-state dispute
mechanism)
- การโอน (transfer) และการส่งคืน (repatriation) ทุน กำไร และ
เงินปันผล
- ขอบเขตการเวนคืน (expropriation) และการชดเชย (compensation)
ที่โปร่งใส
- ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงเต็มรูปแบบ; และ
- ให้การชดเชยจากการเกิดจลาจล (strike)

 

การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ
• กฎระเบยี บ กฎหมาย นโยบาย และขั้นอนด้านนการลงทุนที่มีความโปร่งใส
มีความเป็นสากล และสามารถคาดการณ์ได้
การดำเนินงาน : ปรับประสานนโยบายการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงขั้นตอนการขอรับการลงทุนและการขออนุญาต
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน : กฎระเบียบ กฎหมาย
นโยบายและขั้นตอนด้านการลงทุน รวมถึงจุดบริการลงทุนเดียว
หรือสำนักงานส่งเสริมการลงทุน
- ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการลงทุนและบริการให้ดีขึ้น
- ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้น
- หารือกับภาคธุรกิจของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการลงทุน และ
- สนับสนุนอาเซียนในกรอบกว้าง (ASEAN-Wide) และการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจทวิภาคี

 

การส่งเสริมและการให้ความสำคัญต่อการลงทุน
• ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นแหล่งรวมของการลงทุนและเครือข่ายการผลิต
การดำเนินงาน
- สร้างสภาพแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการลงทุนทุกรูปแบบ
และเรื่องใหม่ๆ ที่มีการเติบโตให้เข้ามายังอาเซียน
- ส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในอาเซียน โดยเฉพาะจากอาเซียน 6
ไปยังกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
- ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกิจการ
ข้ามชาติ
- ส่งเสริมเครือข่ายอุตสาหกรรมและการผลิต ระหว่างบริษัทข้ามชาติ
ที่อยูในอาเซียน
- ส่งเสริมคณะผู้แทนร่วมด้านการลงทุน โดยเน้นการรวมกลุ่มของ
ภูมิภาคและเครือข่ายการผลิต
- ขยายประโยชน์จากความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนอื่นๆ
นอกเหนือจากความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (AICO)
เพื่อกระตุ้นการรวมกลุ่มของภูมิภาคและเครือข่ายการผลิตและ
- จัดตั้งเครือข่ายความตกลงสองฝ่าย เพื่อหารือแนวทางการหลีกเลี่ยง
การเรียกเก็บภาษีซ้อนระหว่างอาเซียน

 

การเปิดเสรีการลงทุน
• การเปิดเสรีอย่างก้าวหน้าเป็นลำดับด้านการลงทุนของประเทศสมาชิก
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเสรีด้านการลงทุนในปี 2558
การดำเนินการ
- ขยายมาตรการไม่เลือกปฏิบิติ รวมถึงการปฏิบัตเยี่ยงคนชาติและการ
ประตฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งต่อนักลงทุนอาเซียน

ลด/ยกเลิกมาตรการกีดกัน หรือข้อจำกัดด้านการเข้ามาลงทุนใน
สาขาสำคัญ รวมถึงการห้ามกำหนดเงื่อนไขการลงทุน (Performance
Requirement)

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน