“  ดีหรือไม่ที่ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ เรียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

 

 

จากสถิติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รวบรวมไว้ พบว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ
พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

โดยในปีการศึกษา 2553 นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
เรียนในระดับอุดมศึกษาของไทยที่มีจำนวนมากที่สุด คือ

จีน 9,329 คน รองลงมาได้แก่

สปป.ลาว 1,311 คน

พม่า 1,310 คน

เวียดนาม 1,100 คน

และกัมพูชา 944 คน
ตามลำดับ สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจมาก เช่น บริหารธุรกิจ  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนนานาชาติ และเข้ามาเรียนหลักสูตรระยะสั้นอีกเป็นจำนวนมาก นับว่าการ
บริการการศึกษาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาท

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน