“  ระบอบการปกครองที่ต่างกัน จะเป็นอุปสรรค ในการรวมกลุ่มเป็น AEC หรือไม่  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

ความแตกต่างของระบอบการปกครองของประเทศสมาชิก ไม่ถือเป็น
อุปสรรคต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น AEC แต่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ดำเนนิ งานของแต่ละประเทศสมาชิกในการปฏิบัตตามข้อผูกพัน/พันธกรณีใน Blueprint
ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการดำเนนิ งานที่เเตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้ให้ความ
หยืดยุ่น (Flexibility) แก่ประเทศสมาชิกในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของระดับการพัฒนาประเทศ

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน