“  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการไปสู่ AEC ของอาเซียน  ”

วันที่อัพเดท
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
โดย aditor

 

อาเซียนได้จัดทำเครื่องมือในการวัดผลความสำเร็จจากการประชุมและการ
ปฏิบัติบัติตามขอ้ ผูกพันใน AEC เรียกว่า  AEC Scorecard ซึ่งจะมีการวัดผลของอาเซียนใน
ภาพรวม และเป็นรายประเทศ โดยประเมินจากร้อยละของจำนวนมาตรการ ที่ประเทศ
อาเซียนทำได้จากจำนวนมาตรการที่ต้องดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา ช่วงละ 2 ปี
ปัจจุบันอาเซียนมี AEC Scorecard 2 ชุด ได้เเก่ ชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2551-2552
และชุดสำหรับช่วงการวัดผลปี 2553-2554

Bookmark this post: Post To Delicious! Post To Digg! Post To Furl! Post To Reddit! Post To Technorati! Post To Yahoo! Post To Stumble Upon! Post To Google! Post To Squidoo! Post To Bloglines! Post To Bookmark.it!


บทความที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน